Община Гърмен » Достъп до информация » 7. СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, КЛАСИФИЦИРАНА КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА ПО ЗЗКИ - ДОСТЪП СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА ЗАЩИТА