Община Гърмен » Общински съвет » Председател

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС

 

 

Али Авдиков е роден на 12 ноември 1979 г. Семеен с две деца.

Образование: висше - магистър, специалност "Финанси".

На 30.06.2022 г. е избран за председател на Общински съвет Гърмен за мандат 2019-2023.

 

    GSM:

    e-mail: [email protected]

    тел. 07523/20 40/113-115 вътрешен/

    тел. 0896 71 95 37

    факс: 07523/20 40

 

Председателят на общинския съвет:

1. Свиква съвета на заседание;

2. Ръководи подготовката на заседанията на съвета;

3. Ръководи заседанията на съвета;

4. Координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

5. Провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;

6. Подпомага съветниците в тяхната дейност;

7. Представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

8. Удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;

9. Осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

10. Упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;

11. Удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;

12. Определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;

13. Следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;

14. Нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната Интернет страница на общината;

15. Организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;

16. Командирова общинските съветници в рамките на определените за това средства;

17. Изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България и общинския съвет.