Община Гърмен » Общинска администрация » Кметски екип » Секретар

 

Секретар

 

Секретар на община Гърмен

Мария Попова

Централа 07523/2040,

Вътрешен 104

GSM: 0882 966 757

 

 

Секретарят на общината организира и отговаря за:

1. Дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

2. Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

3. Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;

4. Разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;

5. Работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

6. Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.

7. Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината със закон или с друг нормативен акт.