Община Гърмен » Европейски проекти » Проекти, чакащи финансиране

Проекти, чакащи финансиране

Наименование на проекта  "Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на теиторията на община Гърмен''
Населено място с. Гърмен, с. Дебрен
Сектор  
Срок за реализация  
Стойност на проекта в лева 391 152, 22 лв. 
Отговорна институция  
Очакван ефект  Насърчаване на социално приобщаване, намаляването на бедността, подобряване на качеството на живот в община Гърмен и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична инфраструктура.
Внесен ли е проекта оп програма и коя?

Оперативна програма Програма за развитие на селските райони.

Приоритетни ос Подкрепа за местно развитие по LEADER (BOMP - водено от общностите местно развитие)

Наименование на процедура МИГ - Гоце Делчев - Гърнмен - Хаджидимово, Мярка 6-7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфрастуктури.'' 

 

Наименование на проекта

"Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Гърмен"

Населено място с. Гърмен, с. Дебрен, с. Дъбница, с. Огняново, с. Рибново и с. Долно Дряново
Сектор  
Срок за реализация  
Стойности на проекта в лева 1 172 353, 46 лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект  
Внесен ли е проекта по програма и коя? Програма за развитие на селските райони, 
BG06RDNP001-7.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

Наименование на проекта

„Изграждане и обзавеждане на многофункционални спортни площадки в селата Рибново и Дебрен, община Гърмен“

Населено място Община Гърмен, с. Дебрен, с. Рибново
Сектор  
Срок за реализация  
Стойности на проекта в лева

96 553, 89 лв.

Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект  
Внесен ли е проекта по програма и коя? Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.007 - Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

 

Наименование на проекта

„Изграждане на паркове в селата Дебрен и Огняново, община Гърмен“

Населено място Община Гърмен, с. Дебрен, с. Огняново
Сектор  
Срок за реализация  
Стойности на проекта в лева 774 333, 26 лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект  
Внесен ли е проекта по програма и коя? Програма за развитие на селските райони, 
BG06RDNP001-7.006 - Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

Наименование на проекта ''Повишаване на капацитета за опазване на околната среда в трансграничните региони”
Населено място Община Гърмен
Сектор  
Срок за реализация  
Стойности на проекта в лева

Общ бюджет на проекта 399 655, 26 евро

 Община Гърмен – РР2 - бюджет – 251 686, 09 евро

 Община Босилово бюджет Водещ партньор РР1- 147 969, 17 евро 

Отговорна институция Община Гърмен, Община Босилово
Очакван ефект  
Внесен ли е проекта по програма и коя?

по Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програма Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Бивша Югославска Република Македония, Бюджетна линия №2014TC16I5CB006-2018-2

по Приоритетна ос 1. Околна среда, Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район

 

 

Наименование на проекта  „Ефективна превенция и намаляване на последствията от наводнения в трансграничния регион Гърмен-Босилово“
Населено място  с. Гърмен, с. Дебрен, с. Огняново
Сектор  
Срок за реализация  
Стойност на проекта в лева

Общ бюджет на проекта 375 722. 40 евро

Община Гърмен – Водещ партньор РР1- бюджет - 199 434, 60 евро

Община Босилово РР2 бюджет - 176 287, 80 евро

Отговорна институция Община Гърмен, Община Босилово
Очакван ефект  
Внесен ли е проекта по програма и коя? Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония по Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.

 

Наименование на проекта

 

 “Повишаване на капацитета за опазване на околната среда в трансграничните региони”

Населено място

 

 Община Гърмен

Сектор

 

 

Срок за реализация

 

 

Стойност на проекта в лв.

 

 Общ бюджет на проекта 399 655. 26 евро

 Община Гърмен – РР2 - бюджет – 251 686, 09 евро

 Община Босилово бюджет Водещ партньор РР1- 147 969, 17 евро 

Отговорна институция

 

 Община Гърмен, Община Босилово

Очакван ефект

 

 

Внесен ли е проекта по програма и коя?

 Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програма Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Бивша Югославска Република Македония, Бюджетна линия №2014TC16I5CB006-2018-2

по Приоритетна ос 1. Околна среда, Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район